Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu Opracowanie RMS – Systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego.

Treść zmian do Regulaminu Konkursu:

1. Zmianie ulega termin zakończenia etapu przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie trwa w okresie do 30.10.2019 (było 28.10.2019).

 2. Z punktu 7.9 (dot. oświadczeń) usuwa się treść mówiącą „na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do regulaminu”. Zdanie to przyjmuje więc brzmienie „Podmiot ubiegający się o udział w Konkursie składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadcza, że:”. Lista oświadczeń pozostaje bez zmian.

 3. Punkt 8.1 (dot. wniosków) zyskuje brzmienie:

Złożenie Wniosku jest warunkiem koniecznym zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w terminie wskazanym w punkcie 3.10 (dot. harmonogramu). 

Wniosek może być składany:  

a)       pisemnie – osobiście lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego (liczy się data i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego); 

b)      za pośrednictwem Platformy Konkursowej GovTech;

4. Na mocy zmiany wymienionej w pkt. 3, załącznik nr 1 traci moc.

5. Do art. 21, pkt. 21.1 (dot. zmian regulaminu) dodaje się zdanie „Modyfikacje w zakresie terminów, a także składu Sądu Konkursowego oraz Sekretariatu nie wymagają zmiany treści regulaminu i będą dokonywane przez ogłoszenie na stronie konkursu oraz na Platformie Konkursowej GovTech”.

Uzasadnienie formalne do zmiany terminu

Dokonanie zmiany w zakresie terminów przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie podyktowane jest licznymi sygnałami od potencjalnych uczestników, że ze względów logistycznych (poczta), lub formalnych (pełnomocnictwo) mimo chęci nie byliby w stanie zgłosić się do udziału. Dokonanie zmiany zmaksymalizuje szansę, że każdy kto ma potencjał złożyć najlepsze rozwiązanie będzie w stanie to zrobić. 

W zakresie wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie projektowana zmiana ma za zadanie dostosować reguły konkursu, tak by umożliwić przyjmowanie wniosków generowanych przez użytkowników korzystających z Platformy Konkursowej GovTech. 

W zakresie sposobów złożenia wniosków, projektowana zmiana umożliwia przyjmowanie wniosków przez największe możliwe spektrum dopuszczalnych metod zapewniających w efekcie największą różnorodność użytkowników a w konsekwencji najwyższą jakość rozwiązań.

Modyfikacja treści regulaminu w zakresie sposobu dokonywania i publikacji informacji o zmianie dat etapów, składu sądu konkursowego i Sekretariatu, Zamawiający decyduje że zmiany tych elementów nie wpływają istotnie na prowadzenie konkursu, dlatego też umożliwia ich dokonanie bez potrzeby modyfikacji regulaminu, a w formie ogłoszenia.